Sākt Šajā Brīdī

Sākt Šajā Brīdī

RUR 519.16

В наличии

4.1 звезд, основано на 83 отзывах

Notikumu centrā ir juriste un darbaholiķe Libija Morgana, kura pēkšņi zaudē darbu un ir spiesta sākt dzīvi no jauna – sākt tieši šajā brīdī! Mek-lējot izeju no negaidītās situācijas, Libija gan neatrod to, ko bija meklē-jusi

Ceru, ka Jums patiks iepaz t Libiju un to, k vi a ierauga pasauli, skatoties uz to atv rt m ac m un atkl jot draudz bas un m lest bas j gu

Gad , kad mums ar v ru piedzima meita, vi , b dams celtniec bas elektri is, palika bez darba gandr z devi us m ne us

Protams, pa ce am uz savu laimi Libija paman s izgl bt un sasild t ne vienu vien mazo sirsni u Viena no m sird m, iesp jams, pieder s ar Jums! Es pati zinu, ko noz m ilg ku laiku b t bez darba

S ciet aj br d ! Sirsn b , Debija Makombera

Tagad iek rtojieties rt k, p r iriet lapas un baudiet st stu

T viet vi a iem c s baud t dz vi vis dabiskum , s k m l t sevi un atrod k du, ar ko dal ties sav jaunieg taj laim un sen lolot m lest b

Vairumam no mums bijis k d br d j tiek gal ar l dz g m dz ves situ cij m, un, lai gan tas nekad nav jautri, t s daudz ko iem ca

V rs o laiku izmantoja lietder gi, apmekl jot kursus koled , kam r es r p jos par m su vec ko meitu un atradu simtiem veidu, k ilg k iztikt ar bezdarbnieka pabalstu

Похожие товары